Szellemkép Szabadiskola | Kiállítások


Angyal Viktória - vissza az killtshoz

Angyal Viki: Nagyvárosi ikonok…

Szellemkép Szabadiskola
Fotó szak, III. évfolyam 3. félév

2008. május

Mindjárt kezdõdik…


Ez lenne, vagy nem –
az álom, mit feledtem
hajnal elõtt?


Jorge Louis Borges: Tizenhét haiku, 3.

    Jól megélni a valóságot helyben-idõben egyúttal kihívás is. Századunkat cyberkornak hívjuk, technikai csodákat alkotunk, rohanunk az információk között, fogyasztunk. Egyre inkább mérték nélkül. Szemfényvesztések között élünk, miközben társas kapcsolataink belevesznek az aktuális divatirányzatok útvesztõibe. Marosi Ernõ néhány évvel ezelõtti állásfoglalása szerint: „Lehet-e tehát legjobbik 20. század? Nem és nem: mindnyájan tudjuk, hogy az emberiség történetének egyik legszörnyûbb századában élünk. Ott vannak katasztrófáinak és borzalmainak, nem utolsó sorban az emberben magában felfedezett rémségeknek a nyomai a mûveken is ...” i  Fel kell vérteznünk magunkat a külvilággal szemben (a legnagyobb paradoxon, hiszen odakint élnek a többiek, akik a Mieink lehetnének), sajnos közben a lényeg áttetszõvé válik. Vigyáznunk kellene: elõször csak homályos lesz a kép, aztán talán el is tûnik..
Kisvárosi lányként nagyvárosban élek másfél évtizede. Természetesen új idõszámítást kezdtem a Nagy Változás elején, persze elvarázsoltak a fények, a világfik, a ’sosemhitt’ lehetõségek. Aztán elillant a köd, maradt a felismerés: hol vannak az enyéim? Hová tûntek barátok, szerelmek, álmok? Rohanni kezdtem utánuk. Nagyon lassan ébredtem rá, hogy nem kell futni. Pont ellenkezõleg: meg kellene állnom, hogy észrevehessem a körülölelõ világot. A saját világomat, ami folyamatosan alakul és változik, csendben magába szívja a számomra fontos történéseket, embereket – csak éppen nincs idõm sem észrevenni, sem megtartani õket. Szerencsém, hogy egy pillanatnyi megtorpanás behúzta a kéziféket, és megmutatta, merre induljak új utakon a saját valóságom felé. Vizsgamunkámban szeretnék tükröt tartani az aktuális trendek (leginkább a mostanában annyira divatos szinglilét) elé, meg akarom mutatni, hogy az óriásinak tûnõ élettér hogyan idegenít el. Ugyanakkor – reményeim szerint – láthatóvá válik egyfajta rendszer és rendezettség (számomra valamilyen ’kisvárosi útvonal’) a minimálisra vett díszletek, jelmezek és színek által. A megrendezett fotó narratív (staged) mûfaját választottam, a maga nagyon direkt módján ez is segített az eltávolodás és magányosság elementáris elmondásában.

    A kortárs mûvészetet a társadalom elé dobott odamondáson kívül a hasonló útkeresés jellemzi, minden alkotó kutatja saját szellemét, lelkét, hogy meglelje egyéni válaszait. François Ozon azt mondja, hogy „... egy mûvész alapállásból egyedül van a maga saját világával” ii. Ez azt feltételezi, hogy minden alkotó egyben világmegismerõ és világteremtõ is. Így megállapítható, hogy a gondolkodás által új univerzumok alakulnak. A szemlélõnek szüksége van fogodzókra a megértéshez, hiszen az egyéni látásmódok sokszor kódok bonyolult rendszerén át megfejthetõek.
Hiányos információk birtokában napjaink mûalkotásai könnyen félreérthetõk, sõt akár értelmezhetetlenek, de számos mûkritikus és mûvészettörténész véleménye szerint e tömegkulturális alapokra építkezõ korstílus nem kívánja meg a kortárs közönségtõl például az ikonográfiai háttértudást. A nézõ azért is érezheti közel magához például a kortárs fotót, mert érti (vagy legalábbis érteni véli) az általa is használt technikát és a képek szimbólumrendszerét, hiszen benne él a reklámok és filmek gerjesztette képözönben. De véleményem szerint szükségünk van elõzetes tudásra, hiszen a gigantikus méreteket öltött vizualitás teljes megértéséhez többek között ismernünk kell néhány társmûvészetet (például filmeket, irodalmi mûveket) és illik tudnunk a színelméletrõl is, e nélkül villámgyors válaszként elsöpörjük a szemünk elé kerülõ, zagyvaságnak tûnõ mûveket.

A fotómûvészet kifejezés egyidõs a technika 19. század közepi megjelenésével, de a képzõmûvészet és a fotó csak az 1970-es években, az Andy Warhol nevével fémjelzett pop-art hatása nyomán fonódott elválaszthatatlanul egybe. A tömegcikkekbõl és tömegkulturális ikonokból – a leveskonzervtõl Elvis Presley-ig – mûalkotásokat kreáló pop-art (amelynek alkotói az instant fotózás szimbólumával, a polaroid kamerával dolgoztak) képeivel kiforgatta, de legalábbis idézõjelbe tette a konzumvilágot, csendben az esztétikai diskurzusba emelte a mûfajt. Végre megtörtént a fotó nagykorúsodása.

A kortárs fotográfia – figyelembe véve a fotográfia kibogozhatatlan szálait és befolyásoló tényezõit – ekkor indult el két, jól elhatárolható úton.
Az elsõ vonalba az objektíven megörökített, naplószerûen elbeszélt képek (és alkotóik) tartoznak, melyek szemlélésük után idõben elcsúsztatva ébresztenek érzelmeket, akkor mutatják meg titkos szubjektivitásukat, késõbb válnak intim élménnyé. A képek nyíltsága és egyértelmûsége segít a befogadásban, a megjelenõ események nem konstrukciók, fikciók, hanem valós helyzetek valós idejû megjelenítései. Ebben a szellemiségben alkotott Bernd és Hilla Becher (fekete-fehér fotóik fõ jellemzõje, hogy a téma – egy-egy építmény – mindig a lehetõ legsemlegesebb közegben jelenik meg), ahogyan Nan Goldin is (aki fényképezni kezdett, hogy megõrizze a múltat; leginkább barátait fotózta, így dokumentálta életüket – a sajátjával együtt).

           
Bernd és Hilla Becher képei (1979-1983 között)
 
Nan Goldin képei (1979-1987 között)

A második vonal fotómûvészei szerint a kamera hazudik, ezért tudatosan mozdulnak a fikció, a színházszerûen megrendezett fotó világába. A staged (narratív) fotográfia a leggazdagabb és legsokoldalúbb forrásból táplálkozó fotográfiai stílus; szinoním azzal a meghatározással, amit ma modern fotográfiának nevezünk. Az alkotók az elbeszélõ jeleneteket a filmes eljárásokhoz hasonló módon és eszközökkel konstruálják meg (staged), teszik láthatóvá. A mûfaji elnevezés (staged, narratív fotó) egy történetet és a belõle kiinduló mozgást sejteti. A történetnek fejlõdnie kell ahhoz, hogy elmondható, ábrázolható lehessen. Az állókép és a mozgásábrázolás közötti ellentmondás csupán látszólagos, mert a fotó a történetet egy képben, képsorban összesíti, több információs csatornát képezve. Ily módon a képek a történet eszenciális kivonatai inkább, mint kronológikus ábrázolások.
A mûfaj meghatározó mûvészei között említhetjük például Cindy Shermant (akit ismertté önmagáról különbözõ nõi típusokba bújva készített képei tették) és Jeff Wallt (aki szerint napjainkban az embereknek valamiféle ürességre van szükségük, de maguk akarják strukturálni ezt az ürességet).

Cindy Sherman képei
(1977-1980 között az Untitled Films Still címû, 69 fekete-fehér színû fotóból álló munkája)

 
             Jeff Wall: Milk 1984        Jeff Wall: Insomnia 1994        Jeff Wall: Mimic 1980

A modern mûvészet minden esetben a válaszok felõl közelíti meg a kérdésfeltevéseit. El kellett gondolkodnom, hogy engem mi foglalkoztat hosszabb ideje, milyen történet él bennem, amelyre ismerem a megoldásokat. Fiatal nõ vagyok, testközelbõl találkozom a mindennapok nagy dilemmáival: egyedül vagy külön, divatosan vagy saját elképzelés szerint, trendek után vagy átellenben. Felkutattam a kortárs fotó friss nemzédékének nõit, akik boncolgatnak hasonló témákat, és munkásságuk során jelentõs anyagot tettek le a ’vizuálom’ asztalára. Közben többször végighallgattam, késõbb végiggondoltam Miltényi Tibor örökérvényû gondolatát: „lefényképezni csak azt lehet, ami van” iii.

A hozzám legközelebb állónak ítéltek minimalista, visszafogott stílusban nyúlnak elképzeléseikhez, tárgyaikat és alanyaikat hasonló, kissé didaktus (de semmiképp sem korlátoltan szájbarágós) elrendezésben és felfogásban „használják”. Érdekes, hogy az önmaga jelentését magyarázó egyértelmûség mellett egy összetett, rétegzett jelentésû rejtvénnyel találkozunk, és megmarad a képek finom titokzatossága, amelybe választásaink szerint belehelyezhetjük absztrakcióinkat. Az alakok bábszerû megelevenítése ráerõsít a felvetett témára, ezt már ismerhetjük Helmut Newton óta (használati tárgyként bemutatott nõábrázolásával forradalmasította a reklámfotózást, egyben kivívta a feministák ellenszenvét). A már említett két mûfaj nem különíthetõ el teljesen egymástól ezeken a képeken, rengeteg példa van, ahol a valóság, a létezõ, a jelen találkozik színpadias beállításokkal, tökéletesen kitalált és komponált fényekkel.

  
          Julia Fullerton-Batten fotója                Caroline Shepard: Kate                Elene Usdin: Lucy               

Fontos volt, hogy ne kanyarodjak messzire fotótörténeti utazásom során választott szereplõmtõl, attól a fiatal lánytól, aki lényével sugározza történetét (ami egyben legbelsõbb élményeinek legfontosabbika).

A nõábrázolás korszakonként változik, az átmenet ritkán folytatólagos, egymásból kikövetkeztethetõ. Leginkább a teljes átfordulások jellemzõk mind az esztétika, mind a mondanivaló szempontjából (például a 19. század képzõmûvészetében a két õstípus a vegetatív-természetes, valamint az erotikus-démoni nõ típusa követte egymást). A cyberszázadban a nõk helyzete gyökeresen megváltozott – az új feminista kultúra már nem szétválaszt, hanem összeköt, a partnerség lett a jelszó, a mozgalom az emberek között megteremthetõ egyetértésre épít. A mai feministák elutasítják a dogmatikus gondolkodást, ezzel inspirálva a mûvészeket, filozófusokat, szociológusokat a társadalmi megítélés és a hozzá kapcsolható elvont fogalmi rendszerek átstrukturálására.
A szépségideálok folyamatosan változnak, a hetvenes években a képi világ (a filmek, a magazinok, a hirdetések) a fiatalság kultusza mellett a nõi-férfi kapcsolatot új, fiktív valóságba helyezte.
A férfimodell a magányos lázadó figurája volt, a nõ feladatának érezte visszavezetni a társadalomba. Az ezredvég populáris kultúráját, az ideális szépség ikonjait egyre erõteljesebben a reklámok, újságok és a fitness videók közvetítik. Míg az egykori filmsztárok titokzatosak, elérhetetlenek és rejtélyesek, mai követõik egyszerûen belépnek a nappaliba, személyes kapcsolatba kerülnek a nézõvel – aki velük tart, azt érezheti, hogy közéjük tartozik. A nyolcvanas években a vizualitás átlépte a korábbi határokat, a puha és kemény pornográfia két szabálya is bekerült a nõi kultúrába: az elõzõleg már megmutatott eltárgyiasítás mellett a nõket az erõszak áldozatainak ábrázolja a legtöbb képi megjelenítés. A célcsoport a fiatal korosztály, az üzenet része a társadalmilag elfogadott nemi sztereotípiák megerõsítése.

    
         SallaTykka: Pain pleasure guilt           Aino Kannisto: Untitled (White doors)    Loubie Lou fotója

A létrejött hármas egység – a fiatalság-szépség-egészség – reprezentálásának mellékterméke, hogy a nõk többségében azt az érzetet keltik a reklámok, hogy a tökéletességért versenybe kell szállniuk, egyébként az örök rivalizáló harcban alulmaradnak, elszigetelõdnek. Pedig a valahová való tartozás sosem volt annyira erõs, mint napjainkban – ha már egyszer a mikrokörnyezetben az egymástól való félelem szorítja sarokba a kapcsolatok építését, legalább annak az illúzióját fenn kell tartanunk, hogy a nagy egészben van helyünk és feladatunk. Mostanában egy új trend is megmutatkozik: valódi, hétköznapi emberekkel találkozhatunk fotókon, filmeken, akik minden „hiányosságukat” kihangsúlyozzák, sõt erre hívják fel a figyelmünket.  Elõször bombaként keltik fel az érdeklõdést, de aztán hamar a feledés homályába vesznek, hiszen az emberek nem könnyen mondanak le álmaikról.
Susan Sontag szerint: „A fényképezõgép tud kegyes lenni, de remekül ért a kegyetlenkedéshez is. Kegyetlensége azonban megint csak szépséget szül: másfajtát, azokhoz a szürrealista elvekhez illõt, melyek a fotós ízlésirányát megszabják. A divatfotózás azon alapszik, hogy a fényképeken minden szebb lehet, mint a valóságban, mégsem meglepõ, ha a divatot kiszolgáló egyik-másik fotós a nem fotogén látványhoz is vonzódik” iv. Ez a fajta kíméletlenség jellemzi a fotómûvészetet a század vége felé, melyet nevezhetünk õszinteségnek, mondhatjuk rá, hogy realista és alapos. Egy biztos: az új ideálokhoz és arányokhoz új esztétikai megközelítés született a ’70-es évektõl.

          
       Julia Fullerton-Batten: Summer      ElinaBrotherus: This is the first day    Todd Hido: Untitled 3946
Saját képeimen arra törekedtem, hogy egy nagyváros jellegzetes látványelemei közé becsempésszem mondanivalóm alanyát, a lányt, aki egyedül kóborol városszerte, olyan érzetet keltve, mintha valamit-valakit elvesztett volna, vagy éppen most keresné. A méretek sokszor eltúlzottak, ezt hívtam segítségül a helyszín biztos felismeréséhez, hiszen fontos, hogy a szemlélõ biztosan be tudja kalibrálni a történet színterét. A szereplõ felszíni kavargása, a világ-nagyváros döbbenetének ábrázolása, az emberrengetegben is magányos lélek hiteles árnyalása volt egyik célom.
A modern fotómûvészet egyik fontos állomása a térábrázolás változása, hiszen a környezet megjelenítésének jelentéstartománya a korábbiakhoz képest hangsúlyosabbá vált. A nagyvárosok dinamizmusa, a természetes környezet lenyûgözõ monumentalizmusa a perspektívák kiszélesítését követelik meg. Csak akkor tudjuk megmutatni a méreteket, ha viszonypontokat adunk, ha a közel-távol élménye kézzelfogható.

    
        Diane Collins fotója           Vincent Debanne fotója a Station sorozatból         Loan Nguyen: Gant Rouge

A kérdés adott: miért nagyváros?
A város természetesen sokkal több, mint egy materiális, építészeti együttes: gazdasági folyamatok rendszere, társadalmi kapcsolatok hálózata, kulturális miliõ, amely meghatározások mindegyike más és más megközelítést kínál. A városok lényege több ezer éves történetük alatt nem változott: amellett, hogy az emberi kultúra foglalatai, az anyagi javak és szolgáltatások, valamint a gondolatok, eszmék cseréjének kitüntetett (sokszor megszentelt) helyei. A múltban, amikor az egyes kultúrák stabilabbak és homogénebbek voltak, valamint sokkal szélesebb társadalmi megegyezés volt a szimbólumokkal kapcsolatban, ritkán volt szükség arra, hogy az ember és az õt körülvevõ környezet közötti kapcsolatot vizsgálják; a kettõ között szoros volt a harmónia. Ma sokkal nehezebb az asszociációs világban tervezni, hisz a szimbólumok nem állandóak, nem közösek. A kortárs nagyváros komplexitásával való találkozás egyszerre kelthet egyfajta tiszteletet és kiábrándulást. A posztmodern város továbbra is a gazdag tapasztalatok, izgalom, lehetõségek és a fejlõdés színtere, gyakran egyfajta hedonista színház mágikus hangulatával kísérten. De szimbóluma az egyenlõtlenségnek, a veszélynek, a szennyezésnek és a kizsákmányolásnak is. A metaforák széles skálájával jelölhetjük jövõnk nagyvárosait: a hely nélküli városi világ, a virtuális város, a huzalozott város, a láthatatlan város, az intelligens város, a virtuális közösség.
A fotómûvészek egyéni és mégis azonos közlési szándékot kifejezõ módon mutatják meg a nagyvárosok arcnélküliségét, szinte közös célként értelmezhetjük a fotók néma kiáltásait az uniformizálódás ellen.

 
Vincent Debanne fotója a Troops of defense sorozatból           Gabriel Jones: Reflexion         Julia Fullerton-Batten fotója


Jelentõsséggel bír, hogy melyik kontinensen, országban, városban vagyunk, hiszen ezzel is predesztináljuk mondanivalónkat. Hamvas Béla szerint az öt (európai) géniusz „a ködös észak”, „a mediterrán dél”, „kelet sztyeppéi”, „a polgárosodott nyugat” és „Erdély”. Magyarország – szerinte – attól különleges hely, hogy minden pontján egyszerre van jelen mind az öt primer komponens csak más-más arányban; mindez persze az idõben is változhat. Mindenki eldöntheti, szerinte melyik alkotórész dominál a XXI. században…
Számomra a nagyvárosi környezet megjelenítése éles kontrasztot is jelent a individum és a tömeg között. Ellenkezni akarok azzal a nézettel, miszerint a hasonlóság biztonságot teremt. Azt gondolom, hogy amíg a szabad gondolatok teret kapnak világunkban, és az egyéniség nem a betörésre váró különleges és megfoghatatlan misztikumot takarja, addig lehetõségünk van arra, hogy kisebb-nagyobb egységeket alkotva építsünk, alkossunk és fejlõdjünk.

Mindenki keresi a szerepét, helyét és társait, hiszen történjen bármekkora robbanás az információs és digitális világban, eredendõen az ember társas lény (ahogy azt Elliot Aronson kifejtette azonos címû szociálpszichológiai alapmûvében), a magány és elszigeteltség ellenkezõ alaptermészetünkkel. A társas viszonyainkból következõen a viselkedésünket vezérlõ legfontosabb elvek egyike a konformitás iránti igény, vagyis az a törekvés, hogy ne lógjunk ki a sorból, ne különbözzünk nagyon másoktól, hiszen az bizonytalanságot szül.
Megjelenített karakterem állandó fürkészõ magatartása (robotszerû testtartása, oldalra kitekintõ arca) pontosan ezt a nyugtalanító ’sehol-érzést’ erõsíti fel, nem látunk körülötte senkit, így kérdésessé válik a hovatartozása. A helyszínek üressége és tágassága még magasabbra emeli a szabad asszociációkat, törhetjük a fejünket, hogy mi történik: búcsú vagy érkezés? Várakozás vagy türelmetlenség?
Ez a fajta belsõ vívódás és az adott pillanatban eldönthetetlen színtiszta szándék hiánya a modern mûvészek egyik fõ vesszõparipája. A kortárs mûvészetben az illúzió leleplezésére irányuló szándék figyelhetõ meg, még a színpadszerûen megrendezett díszletek sem vesznek el ebbõl, sõt konkrétan a felerõsítést szolgálják. Sokszor például a rombolás által kapnak értelmet a kép alkotórészei, akkor válnak értelmezhetõvé az össze nem illõ részletek – õszinteséggel és a kiúttalanság „megszüntetésével” válik láthatóvá a mûvész válaszadása. A megrendezett fotó bátran él azzal a lehetõséggel, miszerint a valóságot megváltoztatja, átalakítja, sõt akár álomszerûvé varázsolja, mindezt azért teszi, hogy egy szürreális valóságot létrehozva rávilágíthasson a jelen problémáira. Megoldásokat nem kínál tálcán, de megadja a lehetõséget, hogy mindenki vérmérséklete és ízlése szerint továbbgondolja (vagy éppen teljesen elvesse) történeteit. Woody Allen mondta egyszer, hogy „végülis kétségtelen, hogy a valóság egyetlen jellemzõje, hogy híján van a lényegnek; amivel nem azt akarom mondani, hogy nincs lényege, hanem hogy híján van neki”.

   
       Julia Fullerton-Batten fotója         GyenisTibor: Celya, mûvészettörténész       Drew Gardner: Alice in Wonderland

    Loan Nguyen és Aino Kannisto mûvészete áll legközelebb saját világom megfogalmazásához, letisztult gondolatmenetüket minimálra szabott keretek közé szorítják, mégis így kapnak nagyobb teret a szárnyaláshoz gondolataink. Ötvözik a modern fotográfia eszközeit, használják a staged mûfaj teljes palettáját – de nem halmozzák egy képen belül egymásra mindet. Ügyesen egyensúlyoznak a finom beállítások és az autentikus önarckép pengeélén. Témaválasztásaik egyeznek saját kérdéseimmel, nõként nõkkel foglalkoznak. Látásuk, színeik, formáik és nem utolsó sorban finom egyszerûségük a leginkább megragadó, a látható közlésen kívül történeteik késõbb is mozgatják a rugókat fejben, lélekben.

 
Aino Kannisto Untitled sorozatából

 
   Loan Nguyen: Débarcadere 2000    Loan Nguyen: Fabrica 2002          Loan Nguyen: Tennis 2004

Kiesler szerint „amit látunk, az egy általunk létrehozott kép, nem pedig a tárgy valósága"…
Munkámat egy Canon 5D-vel készítettem 50 mm-es objektívvel. Az utómunkában a Photoshop segítségével gradációt, kontrasztot és színegyensúlyt állítottam. Vizsgaanyagom Lambda-printekbõl áll két méretben: 18x24 cm-es és 30x40 cm-es méretben.

Irodalomjegyzék:
reGeneration – 50 photographers of tomorrow         Thames&Hudson, London 2005
Susan Sontag: A fényképezésrõl                    Európa Könyvkiadó, Budapest 2007
Le musée de la photo                    Phaidon, Paris 2000
A 20. század fotómûvészete (Museum Ludwig, Köln)    Taschen GmbH, Köln 2002
Loan Nguyen: Mobile                    POC, 2005
Fotómûvészet (fotográfiai magazin)            2006/5-6; 2007/2-3-4
Eyemazing Issue (fotográfiai magazin)            2005/Summer,Fall; 2006/01,02,04; 2007/01,04; 2008/01vissza az killtshoz

Angyal ViktóriaAngyal ViktóriaAngyal ViktóriaAngyal Viktória

Szellemkép 1999-2008 - Minden jog fenntartva - Készítette: Highlight Design Studio - Szellemkép